เรียนเชิญ การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก

การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก
เรียนเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประชุม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
โดยจัดเป็นสองกลุ่มพื้นที่ คือ
1) กลุ่มตากฝั่งตะวันออก : ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอไซด์ อำเภอเมืองตาก เวลา 9.00-12.00 น.
2) กลุ่มตากฝั่งตะวันตก : ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด อำเภอแม่สอด เวลา 9.00-12.00 น.
***เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการจัดประชุมจึงมีการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: