บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยโครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก 22 – 26 กรกฎาคม 2562

ทางทีมงานขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ประเด็นที่ทุกท่านนำเสนอจะนำไปพิจารณาประกอบการวางผังฯเพื่อพัฒนาจังหวัดตากต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: