เกี่ยวกับ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน

ข่าวสารล่าสุด

ประมวลภาพกิจกรรม